Persondatapolitik

Formålet og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Spanishhomes behandler kunde- og opgaveoplysninger for at levere vores assistance i forbindelse med køb, salg og finansiering af fast ejendom. Grundlaget for vores behandling af kunde- og opgaveoplysninger er således først og fremmest aftalen med kunden og nødvendigheden af at assistere kunden ifb. med køb, salg og finansiering af fast ejendom. Grundlaget er endvidere det samtykke der gives ved at bede om vores nyhedsbrev, stå i vores køber- og sælgerkartotek, eller bede om vores assistance.

Derudover er vi omfattet af hvidvaskloven, som forpligter os til at gennemføre en kundekendskabsprocedure i forbindelse med en opgaves løsning.

Du kan finde grundlagene for vores behandling for så vidt angår de almindelige og særlige kategorier af personoplysninger, der indgår i kunde- og opgaveoplysningerne i databeskyttelsesforordningen og hvidvaskloven.

Grundlagene for vores behandling af særlige kategorier af personoplysninger finder du i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af et retskrav) og litra g (væsentlig samfundsinteresse, herunder af hensyn til at overholde hvidvaskloven).

Oplysninger om strafbare forhold behandler vi i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 (varetagelse af en berettiget interesse, herunder eksempelvis af hensyn til at overholde hvidvaskloven).

Vi anvender videre grundlaget for behandling af almindelige oplysninger, ”legitim interesse” i artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen i de tilfælde, hvor der er uenighed om vores arbejde, herunder hvis der rejses en klage eller en retssag indledes. Det gør vi fordi, vi vurderer, at vores interesse i at kunne imødegå krav i den sammenhæng vejer tungere end den registreredes interesse i beskytte sit privatliv. Samtidig er det vores vurdering, at den registrerede i tilfælde af en klage-/retssag med rimelighed må forvente, at vi opbevarer og anvender oplysninger om den registrerede.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler alle typer af personoplysninger, herunder almindelige, fortrolige og særlige kategorier/følsomme personoplysninger. Vi indhenter og behandler dog ikke oplysninger om strafbare forhold.

Modtagere og kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader i nødvendigt omfang dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • De relevante parter i opgaverne ved udførelse af vores arbejde ifb. med køb, salg og finansiering af fast ejendom
  • Myndigheder, hvis vi er forpligtede til det
  • Vores revisor og bogholder
  • Vores databehandlere: Leverandørerne af vores mailsystem, vores system til digital underskrift og vores sags- og journaliseringssystem samt deres eventuelle underdatabehandlere

Endelig udveksler vi sags- og kundeoplysninger internt ligesom vi udveksler vi persondata på kunder til købere, sælgere, ejendomsudbydere, ejendomsudviklere, promotere, mæglere, agenter, banker eller øvrige partsrepræsentanter med det formål, at registrere en kunde som kunde hos Spanishhomes og som led i vores opfyldelse af den opgave, som vi har påtaget os for kunden og som i sagens natur indebærer udveksling af persondata og fortrolige oplysninger.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videregiver eller overlader ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS, medmindre andet er aftalt på forhånd med kunden.

Hvor personoplysningerne stammer fra

Først og fremmest får vi vores personoplysninger fra vores kunder, når de aftaler med os, at vi skal yde dem assistance ifb. med køb/salg/finansiering af fast ejendom. Derudover kan vi efter omstændighederne indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, parter i sagen, øvrige rådgivere eller myndigheder.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi forpligter os til at opbevare opgavens akter, herunder elektroniske data, i en passende periode efter sagens afslutning, der som udgangspunkt ikke er mindre end 5 år. Vi opbevarer således også alle personoplysninger i en tilsvarende periode.

Dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Spanishhomes ApS, CVR-nr. 42152412. Du kan kontakte de ansvarlige for Spanishhomes overholdelse af persondatareglerne, Bo Vilsgaard på bo@spanishhomes.dk