Forretningsbetingelser

Anvendelse

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle opgaver og ydelser, der udføres eller leveres af Spanishhomes ApS, CVR-nr. (CIF) DK 42152412 (herefter Spanishhomes), medmindre andet er aftalt skriftligt.

Opgavens modtagelse og bekræftelse

Vi påbegynder vores arbejde for kunden, når dette er aftalt mundtligt eller skriftligt (herunder ved vores bekræftelse pr. e-mail). Efter anmodning eller på eget initiativ, kan vi dog sende en skriftlig opgavebekræftelse, der indeholder nærmere oplysninger om opgavens forventede omfang, honorarberegning, tidsplan m.m.

Identitetsoplysninger og oplysninger efter hvidvaskloven

Vi indhenter sædvanlige hvidvaskoplysninger i form af kørekort, pas, sundhedskort og lign. Dette kan ske fra sagens start eller undervejs i vores løsning af opgaven.

Honorar

Honorar ved køb af ejendom
I udgangspunktet tager vi ikke honorar hos kunden, når vi assisterer denne med køb af en ejendom i Spanien.

Spanishhomes opnår typisk honorar fra sælger, sælgers mægler, ejendomsudbyder, promoter, agent eller ejendomsudvikler (samlet kaldet “Sælger”), når en kunde (dvs. en køber) køber en ejendom og trækker på assistance fra Spanishhomes. Forudsætningen herfor er dog, at kunden ved “første kontakt” til Sælger, registreres som en kunde, der er repræsenteret af Spanishhomes.

Det er ubetinget kundens eget ansvar, hvis kunden selv – eller via andre end Spanishhomes – foretager en ”første kontakt” og derved lader sig registrere som kunde/potentielt interesseret.

Hvis man selv som potentiel køber af en bolig i Spanien, beder om materiale på en specifik ejendom (fx udfylder en formular på nettet, forespørger en mægler/sælger pr. mail eller på anden vis), anses det som en ”første kontakt” til Sælger, hvilket indebærer, at man som kunde skal betale honorar til Spanishhomes, når man trækker på vores assistance.

Har kunden selv ladet sig registrere i eget navn, eller ladet sig registrere ved anden end Spanishhomes som repræsentant for kunden, hvorefter der ikke tilfalder Spanishhomes fuldt salær fra Sælger, betaler kunden et honorar til Spanishhomes på 3 % (tre procent) af købesummen af den købte ejendom. Honoraret forfalder ved underskrivelse på købsaftalen for ejendommen, der købes.

Så derfor – hvis du som kunde selv finder en potentiel interessant bolig på nettet, så sig til og lad være med selv at kontakte vedkommende. Kontakt i stedet os, så sørger vi for, at du som kunde registreres korrekt, hvorefter vores assistance fortsat er gratis.

Honorar for assistance ifb. med fremskaffelse af finansiering til køb af ejendom
Spanishhomes assisterer købere med assistance ifb. fremskaffelse af kapital til køb af ejendom, herunder med kontakt til/forhandling med banker, pengeinstitutter og andre ifb. med fremskaffelse af kapital (fx. banklån, realkreditlån, belåning af friværdi og anden form for kapitalfremskaffelse) og beregner sig et honorar herfor på 1% af den kapital, der tilvejebringes. Der betales dog altid et minimumssalær på kr. 12.500 inkl. moms for anførte assistance.

Honorar ved salg af ejendom
Spanishhomes opnår honorar fra sælger, når denne har indgået en formidlingsaftale med Spanishhomes om salget, assistancen, honorarets størrelse og betaling.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 7 kalenderdage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

Udlæg, rejse- og opholdsomkostninger

Kunden betaler foruden et evt. honorar honorar øvrige omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven herunder rejse- og opholdsudgifter. Rejse- og opholdsudgifter til- og fra Danmark/Spanien afholdes dog kun, hvis dette er aftalt skriftligt på forhånd. Udlæg opkræves særskilt.

Anvendelse af vores assistance

Vores assistance målrettes til det konkrete formål, der er aftalt med kunden og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige over for kunden for den assistance vi selv yder.

Immaterielle rettigheder
Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til og på spanishhomes.dk tilhører Spanishhomes. Materiale tilgængeligt på spanishhomes.dk må downloades til ikke-kommercielt og personligt brug forudsat, at samtlige af disse rettigheder respekteres. Indholdet på spanishhomes.dk herunder tekst, billeder, lyd og video må ikke på nogen måde anvendes herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra Spanishhomes.

Afslutningen af opgaven

Som altovervejende hovedregel gennemfører vi opgaven til dens naturlige afslutning. Vi forbeholder os ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for den videre assistance, eller hvis vi mener, at det er i kundens interesse, at vi ophører med at yde bistand. Kunden vil i givet fald straks blive orienteret herom. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, hvis det ønskes, og vi opbevarer sagen i mindst fem år fra fakturadato.

Ansvarsbegrænsning
Indhold og informationer fra Spanishhomes og på spanishhomes.dk er indhentet fra samarbejdspartnere og/eller gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt. Spanishhomes fraskriver sig dog ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab såvel direkte som indirekte som følge af, at indholdet på givet fra Spanishhomes eller på spanishhomes.dk er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert måde eller er utilgængeligt. Spanishhomes giver ingen garantier og indestår ikke for oplysningernes nøjagtighed, betimelighed eller fuldstændighed. Oplysninger på hjemmesiden er kun beregnet til almen orientering. Kunden skal altid selv via egne rådgivere sikre sig, at oplysninger, dokumenter og andre informationer hvorunder der støttes ret eller handles, er korrekte. Spanishhomes skal være ansvarsfri for brug af eller tillid til indholdet på hjemmesiden eller på de hjemmesider, som spanishhomes.dk linker til, uanset om dette indhold har været unøjagtigt, ukorrekt eller ufuldstændigt.

Et eventuelt erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til det salær, der i den konkrete opgave maksimalt kunne tilfalde Spanishhomes og med et maksimum på kr. 100.000,00. Ansvaret kan således aldrig overstige dette maksimum og omfatter i intet tilfælde økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Kundens behov for rådgivning og assistance i relation til spanske regler, skal ske via spanske rådgivere og samarbejdspartnere. Alle forhold vedrørende juridiske, økonomiske og skattemæssige forhold er kundens eget ansvar og Spanishhomes er ansvarsfri herfor, hvorfor kunden opfordres til at søge ekstern rådgivning herom ved advokater, revisorer og andre, der kan rådgive kunden om sådanne forhold. Spanishhomes hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som der er henvist til, ligesom der ikke er ansvar for eventuelle fejl begået af underleverandører, samarbejdspartnere (fx lokale ejendomsmæglere) eller andre uden for Spanishhomes egen organisation.

Virksomhedsoplysninger i Spanishhomes

Spanishhomes er et anpartsselskab hjemmehørende i Danmark og registreret med CVR-nr. 42152412 (CIF DK-42152412).

Behandling af personoplysninger

Vi skal i det hele henvise til vores persondatapolitik og vores cookiepolitik for nærmere informationer. Herudover udveksler vi persondata på kunder til købere, sælgere, ejendomsudbydere, ejendomsudviklere, promotere, mæglere, agenter eller øvrige repræsentanter, banker m.fl. med det formål, at registrere kunden som kunde hos Spanishhomes og som led i vores opfyldelse af den opgave, vi har påtaget os for kunden og som i sagens natur indebærer udveksling af persondata og fortrolige oplysninger.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en kunde og Spanishhomes skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

17102021